Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnalining 2024 - yil uchun 1 soni to'plamini bu yerdan olishingiz mumkin.

# Maqola muallifi FISh va maqola nomi Ko'chirish
Mehnat bozori va mehnat munosbatlari
1 G.K.Abduraxmanova, S.B.G’oyipnazarov, S.P.Qurbonov , Mamlakat aholisini unumli bandlik darajasini oshirish mexanizmini takomillashtirish
721,60 kBt
2 B.E.Mamaraximov , Ishchi kuchini takror ishlab chiqarish yoshlar bandligini ta’minlash omili sifatida
582,03 kBt
3 A.A.Yadgarov , Аграр тармоқни суғурталашда малакали кадрлар тайёрлаш ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари
628,42 kBt
4 S.P.Qurbonov, O‘zini o‘zi band qilishda zaif bandlikdan unumli bandlik sari transformatsion jarayonlar
655,40 kBt
5 N.R.Saidov , Yangi ish o‘rinlarini tashkil etishga investisiyalar ta’sirini ekonometrik tahlili
693,52 kBt
6 F.O‘.Masharipov, Меҳнат бозорида хусусий сектор эҳтиёжи асосида ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш: муаммолар ва ечимлар
614,41 kBt
7 S.M.Kurbanbayeva, Квалификационные рамки в современном образовании и рынке труда
610,56 kBt
8 I.X.Xuvaydullayeva , Миллий меҳнат бозорида инсон ресурсларидан самарали фойдаланишни имкониятлари
590,76 kBt
9 G.R.Kuziyeva , Оʻzbekistonda raqamlashtirish va taʻlim orqali mehnat unumdorligini oshirishning miqdoriy tahlili
609,59 kBt
Inson kapitali
10 A.B.Irmatova, A.M.Saidahmadov , Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini rivojlantirishda o’qitish tizimi
677,17 kBt
11 S.M.Dusanov, Таълим тизимида молиявий ресурслар самарадорлигини оширишнинг ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш имкониятлари
625,42 kBt
12 I.I.Ergashev, Кичик бизнec вa хуcуcий тaдбиpкopликни pивoжлaнтиpишдa инвecтициялapдaн фoйдaлaниш caмapaдopлигини бaҳoлaш уcлубиёти
664,21 kBt
13 Sh.A.Xodjayeva , Основы формирования и функционирования маркетинговой деятельности высших образовательных учреждений
670,45 kBt
14 M.R.Babadjanova , Иқтисодий категория сифатида инсон капиталининг моҳияти ва унда таълимни ўрни
601,60 kBt
15 D.B.G‘aniyeva , Ходимларни ўқитиш ва ривожлантиришнинг дастурларининг самарадорлигини баҳолаш муаммолари
668,03 kBt
Inson taraqqiyoti
16 D.I.Iskandarova , О’zbekistonda aholi daromadlari va unga ta’sir etuvchi omillar tahlili
658,42 kBt
Kambag‘allikni qisqartirish
17 M.X.Fayziyeva , Kambag’allikni qisqartirishga raqamli texnologiyalarning ta'siri
660,25 kBt
Inson resurslarini boshqarish
18 M.Sh.Xaydarova , Использование автоматизации и искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами: тренды и ожидания
579,56 kBt
19 M.M.Xolmatov , Inson resurslarini samarali boshqaruvida inson kapitalini rivojlantirish
552,38 kBt
20 G.Q.Mo’ydinova, O‘zbekistonda to‘qimachilik korxonalarining rivojlanish holati va ularda xodimlarni boshqarish tendensiyalari tahlili
519,96 kBt
21 O.I.Rasuljonov, KPI – xodimlar faoliyati samaradorligini baholashning zamonaviy tizimi
586,31 kBt
Tadbirkorlikni rivojlantirish
22 S.U.Ismailova, D.U.Adilova , Теоритические основы развития стратегии цифрового маркетинга на рынке сферы услуг и туризма
619,78 kBt
23 Z.M.Jabborova, Jizzax viloyatida kiсhik biznes va tadbirkorlikda mehnat munosabatlarining rivojlanishi holati
622,50 kBt
24 S.S.Mamatqulov, D.I.Iskandarova, O’zbekistonda tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish asosida aholi farovonligini yuksaltirish yo’llari
642,45 kBt
25 M.Sh.To’xtayeva , Platformalarda informatsion xaritalar – aholi tadbirkorlik qobiliyatini rivojlantiruvchi vosita sifatida
570,70 kBt
26 T.A.Urkinbayev , Влияние реформ в сфере туризма на рост экономики Узбекистана и развитие предпринимательства
663,23 kBt
27 D.A.Vahobov , Кичик бизнес субъектлари фаолиятини инфратузилмавий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш
631,52 kBt
28 Z.Dj.Adilova, Factors and assessment methods in the development of HR branding: foreign experience
589,90 kBt
Gender tengligi
29 O.U.Oxunova , O’zbekiston mehnat bozorida gender tengligi: muammolar va islohotlar
597,71 kBt